Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Terra-Tender Kft. (székhely: 6725 Szeged, Szentháromság utca 61. földszint 1., adószám: 14573592206), mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldal és webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével és megrendelési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján (https://jovoalkotok.terratender.hu) történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető weboldalunkon.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Terra-Tender Kft.

A szolgáltató székhelye: 6725 Szeged, Szentháromság utca 61. földszint 1.

A szolgáltató elérhetősége: +36 70 930 0278

E-mail cím: terratender@terratender.hu

Cégjegyzékszáma: 06 09 013365

Adószáma: 14573592206

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: Tárhelypark Kft.

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. A jelen Szabályzat 2021. 07 01. nap napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot (a módosításra okot adó körülmények: jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi – mely idő alatt a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

1.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

Adatkezelési szabályok

Az adatkezelési szabályzatot megtekintheti a JövőAlkotók weboldalán (https://jovoalkotok.terratender.hu). Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-91865/2015.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Csak a Terra-Tender Kft. JövőAlkotók oldalán lehet regisztrálni az eseményre, sem személyesen, sem telefonon és e-mail-ben sem fogadunk el jelentkezést. A regisztrációs díj nem tartalmazza az Áfát. A regisztráció végeztével kiküldjük e-számlánkat a regisztrációnál megadott címre.

Fizetés átutalással

A jegyeket banki átutalással áll módjában kifizetni, melyet a megrendelés leadásakor választhat ki. A megrendeléséhez kapcsolódóan díjbekérőt állítunk ki, mely tartalmazza az előre utaláshoz szükséges adatokat: bankszámlaszámunkat, valamint a megrendelési számot, amit a közlemény rovatban kell feltüntetni.

Természetesen lehetősége van a díjbekérő megérkezése előtt is már utalni, ez esetben a rendelés visszaigazoló emailben található bruttó összeget utalja át a megadott bankszámlaszámra. A bankszámla a TerraTender Kft, a jovoalkotok.hu webshop üzemeltetőjének hivatalos bankszámlája. A közlemény rovatba kérjük, írja be a megrendelés számát és a megrendelésen szereplő nevet.

A jegy átvétele illetve e-mailbe való kiküldése a pénzügyi teljesítés feldolgozását követően lehetséges, melynek elkészüléséről e-mailben tájékoztatunk.

Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra a regisztrációs jegy.

 Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail (terratender@terratender.hu) útján haladéktalanul közölni.

Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.

Panaszkezelés

A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről – ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével – és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és – ha a panaszokat ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

A Terra-Tender Kft. a panaszokat a „Szolgáltató adatai” menüpont alatt megnevezett elérhetőségeken kezeli.

Vegyes rendelkezések

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

  1. személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,
  2. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb a 30 napon belül küldendő érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni,

egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan köteles eljárni.

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el.

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A Társaság székhelye szerint illetékes Békéltető Testület:

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Kamarai kapcsolattartó: Jerney Zoltán

Telefon: +36-62/554-250/118

Fax: +36-62/426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvénye érvényes.

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett: Terra-Tender Kft.

(cím: 6725 Szeged, Szentháromság utca 61., e-mail: terratender@terratender.hu)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………………………………

A fogyasztó(k) neve: …………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) címe: …………………………………………………………………………………

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

…………………………………………………………………………………